Missieverklaring Handiwatch

   1. DIVERSITEIT & CORRECTE BEELDVORMING
 
Eén op tien Vlamingen heeft een handicap. Mensen met een handicap zijn een groeiende groep burgers, die deel uitmaken van de maatschappij. De media geven hier niet altijd een juiste weerspiegeling van. Als ze al aan bod komen, is het vaak als zielige slachtoffers of als superhelden die iets bereiken ondanks hun handicap. Handiwatch stelt dat mensen met een handicap een meerwaarde bieden, vaak dankzij hun handicap ofwel gewoon als mens met beperkingen én talenten. Ook op andere vlakken (afkomst, godsdienst, gender, seksuele gerichtheid, leeftijd,…) is diversiteit een meerwaarde voor maatschappij én media.
 
  2. ROL VAN BEELDVORMING EN MEDIA
 
Het beeld dat iemand heeft van personen met een handicap, heeft een effect op zijn houding en gedrag tegenover deze groep. In dit proces spelen de media een steeds grotere rol. Mediamakers en journalisten bieden niet zomaar een afspiegeling van de werkelijkheid. Ze interpreteren eerst ‘bestaande’ denkbeelden, om ze daarna te bevestigen. Ze hebben echter ook de mogelijkheid om de beeldvorming bij te stellen en maatschappelijke denkbeelden te veranderen.
 
  3. HANDIWATCH: HOE, WAT EN WIE?
 
Handiwatch is een instrument om te komen tot een correctere beeldvorming in de media. Het is een proces waarbij men mediaberichten opspoort, analyseert en erop reageert. Klik voor meer info hoe de mediawatch op deze site werkt. Via een systeem van open publishing kan iedereen hieraan deelnemen. Vooral wie voeling heeft met handicap, wordt hiertoe uitgenodigd. Ervaringsdeskundigen hebben meer dan wie ook recht van spreken over de manier waarop zij in beeld worden gebracht.
 
  4. GEEN KLAAGBARAK
 
Handiwatch biedt een forum om expertise te verzamelen en uit te breiden. Het onderwerp is beeldvorming over mensen met een handicap in de media. We streven naar concrete analyses en opbouwende conclusies. We willen onjuiste beeldvorming aankaarten, maar ook goede voorbeelden aanreiken. We proberen niet al te zwart-wit te oordelen, maar ook de nuances en de gelaagdheid van mediaberichten te erkennen.